ตำแหน่ง:

 วิทยาจารย์

 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง:

หัวหน้ากลุ่มงาน

 ตำแหน่ง:

 จ้างเหมา