• 1 December 2015
  • webadmin

วิทยาลัยจะจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕8 ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ – ๑5.๐๐ น. ณ หอประชุม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง