• 18 November 2015
  • webadmin

ให้นักศึกษาทุกคนที่ประสงค์จะกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ดำเนินการ ยื่นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน ผ่านระบบ e-Studentloan ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ของตนเอง แล้วทำการบันทึกข้อมูล ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม ๒๕๕๙