• 21 July 2015
  • webadmin

เรียนเชิญคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน

1. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

   โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบใบแสดงผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

   วันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2558  เวลา 09.00 - 09.30 น.

   ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ

2. ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้สำเร็จการศึกษา

   วันเสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00 น. อาคารอำนวยการ

3. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบใบแสดงผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

   วันเสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 - 11.30 น.

   ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ