• 8 July 2015
  • webadmin

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 2 เข้าประเมินประสิทธิภาพอาจารย์ผู้สอนภาคการศึกษาที่ 1/2557และ2/2557 ภายใน30 กรกฎาคม 2558

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) ชั้นปีที่ 2 เข้าประเมินประสิทธิภาพอาจารย์ผู้สอนภาคการเรียนที่ 3/2557 กรุณาเข้าประเมินก่อน 30 กรกฎาคม 2558 นี้