• 13 January 2015
  • webadmin

เรื่อง รับสมัครทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ๒๕๕๘ 

       มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ได้บริจาคทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นประจำทุกปี และในปีนี้มูลนิธิทิสโก้ ได้ส่งระเบียบและแบบฟอร์ม            การขอรับทุนการศึกษา มายังวิทยาลัยเพื่อให้วิทยาลัย รับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์  จะขอรับทุนการศึกษาในปี 2558 จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจขอรับทุนการศึกษา ตามเงื่อนไขและคุณสมบัติของ ผู้ให้ทุนการศึกษาฯ อ่านรายละเอียดเพิ่มจากไฟล์แนบ